Årssjälvrisken bibehålls

Rysslands anfallskrig och de därpå följande förändringarna i ekonomin och olika prisstegringar har dragit åt svångremmen och orsakat ekonomiska bekymmer för många. I augusti 2022 gjordes därför en extra indexkor- rigering på 3,5 % i de förmåner som betalas av FPA, och i början av 2023 höjs förmåner förknippade till folkhälsoindex med 4,2 %. I normala fall hade detta också inneburit en höjning av den årliga självriskandelen för läke- medel (det så kallade takbeloppet) med motsvarande siffra, men regeringen beslöt att frysa takbeloppet till fjolårets nivå.

År 2023 bibehålls alltså den årliga självriskandelen som förut (592,16 euro). Endast läkemedel som ingår i sjukförsäkringsersättningssystemet räknas in i självrisken.

Självrisken är alltid bunden till ett kalenderår, och summan nollställs vid årsskiftet.